แนะนำหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง


หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย   หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ชื่อภาษาอังกฤษ Program of Palliative Nursing

วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรัชญาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองพยาธิสรีรวิทยาของการเจ็บป่วยเรื้อรังและการเจ็บป่วยระยะท้าย มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือการประเมินความปวดและอาการต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้เทคนิกการจัดการความปวดและอาการต่างๆ ทั้งศาสตร์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ผสมผสาน มีทักษะการใช้การสื่อสารเพื่อการรักษา ช่วยเหลือให้ครอบครัวของผู้ป่วยสามารถปรับตัวกับความสูญเสีย/ความเศร้าโศกได้ การประสานงานและทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ในบริบทที่มีความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม บนพื้นฐานด้านจริยธรรม กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประเมินผลและปรับปรุงการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) มี 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาอบรม 4 เดือน

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  15 หน่วยกิต

วิชาภาคทฤษฏี  10 หน่วยกิต    วิชาภาคปฏิบัติ  5 หน่วยกิต 

รายวิชาปฏิบัติ (300 ชั่วโมง) ฝึกการปฏิบัติและเพิ่มประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย ตามสมรรถนะทั้ง 9 ด้าน ที่หน่วยงานของตนเอง/รพ.ที่เลือกสรรภายใต้การนิเทศของครูพี่เลี้ยงภาคปฏิบัติ และจัดทำรายงานกรณีศึกษา

แบบที่ 2 สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและผ่านการอบรมหลักสูตร อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ได้รับอนุมัติจากสภาการพยาบาล ระยะเวลาการอบรม 2 เดือน

องค์ประกอบหลักสูตร

วิชาภาคทฤษฎี 10 หน่วยกิต (เท่ากับหลักสูตร 4 เดือน)

วิชาภาคปฏิบัติ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ที่ได้รับอนุมัติจากสภาการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติใช้แฟ้มสะสมผลงานในการเทียบโอน ดังนี้

1.ผลงานปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยประคับประคองในหน่วยงาน/ในหอผู้ป่วย/การจัดการเรียนการสอน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

2.รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วยและครอบครัวที่ซับซ้อนจำนวน 2 ราย โดยครอบคลุม ทั้งการปฏิบัติการพยาบาลในเรื่องการจัดการความปวดและการจัดการอาการ การประชุมครอบครัว การประสานงาน/ส่งต่อ/การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

3.การเทียบโอนจะสมบูรณ์เมื่อผ่านการเห็นชอบโดยคณะผู้สอนในหลักสูตร


[กลับไป]