แนะนำหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การล้างทางช่องท้อง)


หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)

Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Peritoneal Dialysis)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดทดแทนไต มีความรู้และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะต่างๆจนถึงโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง สามารถประเมินปัญหา ป้องกัน และจัดการกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย มีทักษะในการให้การพยาบาลและการบำบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้อง ใช้อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย  ประสานการทำงานกับทีมสุขภาพและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคโรคไตระยะสุดท้ายได้

วัตถุประสงค์เฉพาะ ภายหลังการฝึกอบรม ผู้รับการฝึกอบรมสามารถ

1. อธิบายระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ แนวคิดการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ระบบการจัดการเฉพาะโรค และระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไตได้

2. อธิบายแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการพยาบาลผู้ป่วยไตวายทั้งในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติ และเรื้อรังได้

3. ประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวม วิเคราะห์ ตัดสินประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้องได้อย่างเหมาะสม

4. จัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และพัฒนาทักษะการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้

5. วิเคราะห์ คาดการณ์ ป้องกัน และจัดการแก้ไขเบื้องต้นในปัญหาภาวะแทรกซ้อนและความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นขณะบำบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้อง ตลอดจนการใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

7. ให้คำปรึกษาผู้ป่วยและผู้ดูแลในการจัดการการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ส่งเสริมศักยภาพในการดำรงชีวิตและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตได้เหมาะสมกับปัญหาความต้องการ

9. ควบคุมมาตรฐานการพยาบาลและความปลอดภัยในหน่วยไตเทียม (Peritoneal Dialysis Unit) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ชี้แนะ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่บุคลากรทางสุขภาพและเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้องได้

11. ประสานความร่วมมือในวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

12. ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้องได้

  โครงสร้างหลักสูตร   จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร    18      หน่วยกิต

วิชาภาคทฤษฎี 12 หน่วยกิต (1 หน่วยกิต = 15 ชั่วโมง)

วิชาภาคปฏิบัติ 6 หน่วยกิต (1 หน่วยกิต = 60 ชั่วโมง)

ระยะเวลาการศึกษาอบรม 18 สัปดาห์ 

[กลับไป]