แนะนำหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ชื่อหลักสูตร                       หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

                                          Program of Nursing Specialty in Nursing for Patients with Stroke

ชื่อประกาศนียบัตร             ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

                                          Certificate of Nursing Specialty in Nursing for Patients with Stroke

วัตถุประสงค์

            เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของพยาบาลทางด้านความรู้ ทักษะในการรักษาพยาบาลและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์เฉพาะ  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถดังนี้ 

     1.วิเคราะห์นโยบายสุขภาพ สภาวการณ์ และระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

     2.ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

     3.วิเคราะห์และตัดสินปัญหาทางคลินิก รวมทั้งความต้องการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัว

     4.วางแผนการพยาบาลและแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน จากกลุ่มเสี่ยงไปจนถึงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ในระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต และระยะฟื้นฟู

     5.ปฏิบัติการพยาบาลด้านการดูแลในระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต และระยะฟื้นฟู โดยใช้ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นปัจจุบันและ/หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย

     6.ออกแบบสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

     7.ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน

     8.ระบุผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้านการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัว

     9.พัฒนาพื้นฐานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัว

ระยะเวลาการศึกษาอบรม           16  สัปดาห์ 

 

[กลับไป]