แนะนำหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

ชื่อหลักสูตร                     หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

                                        Program of Short Course Training in Science and Art of Teaching in Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร          ประกาศนียบัตรสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล 

                                        Certificate of Short Course Training in Science and Art of Teaching in Nursing

วัตถุประสงค์

      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาพยาบาลได้ทั้งในชั้นเรียนและในคลินิกอย่างครบวงจรและอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในคุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ตลอดจนจรรยาบรรณของอาจารย์ 

วัตถุประสงค์เฉพาะ      เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาอบรมสามารถ 

      1.อธิบายมโนทัศน์การจัดการเรียนการสอน และการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลได้

     2.อธิบายองค์ประกอบของหลักสูตรระดับสถาบันได้

     3.เขียนหลักสูตรในชั้นเรียนได้

     4.อธิบายวงจรการเรียนการสอน และประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

     5.เขียนวัตถุประสงค์ลักษณะต่างๆ ได้

     6.เลือกวิธีการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและครบกระบวนการทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

     7.เขียนแผนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ และสอนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่กำหนดทั้งในห้องเรียนและในคลินิก

     8.เขียนข้อสอบประเภทต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อสอบและวิพากษ์ข้อสอบได้

     9.วางแผนการวิจัยในชั้นเรียนได้

    10.อธิบายบทบาท หน้าที่ และจริยธรรม/จรรยาบรรณของอาจารย์ได้

ระยะเวลาการศึกษาอบรม       16  สัปดาห์ 

[กลับไป]