แนะนำหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

ชื่อหลักสูตร               หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

                                        Wound,Ostomy,and Incontinence Nursing Program

ชื่อประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

                                    Certificate of Wound, Ostomy and Incontinence Nursing 

วัตถุประสงค์ 

      เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ มีความสามารถและทักษะในการพยาบาลระดับสูง สามารถนำกระบวนการพยาบาลและงานวิจัยมาใช้ในการประเมินวางแผนและปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนของผู้ป่วยที่มีบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือประสานงาน ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพหรือผู้เกี่ยวข้องได้

วัตถุประสงค์เฉพาะ    เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถ ดังนี้

      1.อธิบายระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพและนำแนวคิดทางการพยาบาลไปประยุกต์ใช้ได้

      2.อธิบายมโนทัศน์การดูแลและหลักการบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

      3.มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง ออสโตมี และการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

      4.ใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและคุ้มค่า

      5.ประยุกต์ศาสตร์ทางการพยาบาลมาใช้วางแผนแก้ปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนในผู้ป่วยที่มีบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ได้ 

      6.มีทักษะในการสอน แนะนำ และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ป่วย ครอบครัว และทีมสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      7.วิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

      8.เป็นผู้นำและบริหารจัดการในการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

      9.มีเจตคติที่ดีต่อการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

ระยะเวลาการศึกษาอบรม      16 สัปดาห์

[กลับไป]