แนะนำหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

ชื่อหลักสูตร               หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

                                Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care)

ชื่อประกาศนียบัตร

                          ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

Certificate of Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care) 

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีศักยภาพในการประเมินภาวะสุขภาพ ประเมินปัญหาและคัดกรองผู้ป่วย ให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งให้การวินิจฉัยและการรักษาโรคเบื้องต้นในระดับปฐมภูมิ การให้ภูมิคุ้มกันโรคตามที่กำหนด และการฟื้นฟูสภาพในปัญหาพื้นฐานที่พบบ่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตัดสินใจส่งต่อได้อย่างเหมาะสม และสามารถให้คำปรึกษาด้านสุขภาพได้ เป็นผู้นำทีมทางการพยาบาลเฉพาะทางและพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล มีเจตคติที่ดี และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ภายในขอบเขตของกฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

วัตถุประสงค์เฉพาะ   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ

1.อธิบายนโยบาย แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและบทบาทพยาบาลในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคและการฟื้นฟูสภาพได้

      2.อธิบายบทบาทพยาบาลในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิได้

      3.อธิบายการดูแลสุขภาพ บุคคลและครอบครัวในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิได้อย่างถูกต้อง

      4.ประเมินภาวะสุขภาพทั้งกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณโดยสัมภาษณ์ประวัติ ตรวจร่างกายอย่างเป็นระบบ ประเมินปัญหาและคัดกรองผู้ป่วยได้

      5.วินิจฉัยโรค ให้การรักษาโรคเบื้องต้นและให้ภูมิคุ้มกันโรคตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      6.ให้การดูแลและฟื้นฟูสภาพกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังอย่างต่อเนื่องได้

      7.ให้การช่วยเหลือและการรักษาขั้นต้นในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และตัดสินใจส่งต่อได้อย่างเหมาะสม

      8.ทำการผ่าตัดเล็กตามขอบเขตของกฏหมายได้

     9.ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาทางสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการทั้งรายบุคคลและครอบครัวได้

     10.ตระหนักถึงความสำคัญของบันทึกประวัติ การตรวจร่างกาย การให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนิติเวชและจรรยาบรรณวิชาชีพ

      11.พัฒนาตนเองเชิงวิชาการ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริการสุขภาพ ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ร่วมงาน/ชุมชนได้

     12.นำผลการวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น และพัฒนาหน่วยงานได้

     13.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ติดต่อสื่อสารและประสานงานเครือข่ายในระบบบริการสุขภาพได้

     14.มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติการพยาบาลภายในขอบเขตของกฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ระยะเวลาการศึกษาอบรม     16 สัปดาห์

[กลับไป]