แนะนำหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

                               Program of Nursing Specialty in Critical Care Nursing (Adult and Elderly)

ชื่อประกาศนียบัตร

                                ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

                                Certificate in Critical Care Nursing Specialty (Adult and Elderly) 

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ นโยบาลสุขภาพของประเทศ แนวคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้แนวคิดทางการพยาบาลและมีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ซับซ้อนในระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต สามารถร่วมมือและประสานงานกับทีมสุขภาพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

วัตถุประสงค์เฉพาะ     เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถ

1.อธิบายและวิเคราะห์ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ทางสุขภาพ รวมทั้งสามารถนำแนวคิดทางการพยาบาลไปประยุกต์ใช้ได้

      2.อธิบายมโนทัศน์การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หลักการบริหารจัดการในหน่วยวิกฤต และความรู้พื้นฐานในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตได้

      3.ให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณโดยใช้กระบวนการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

4.ใช้เทคโนโลยีในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และคุ้มค่า

      5.ประเมินและให้การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตตามสภาพปัญหาได้อย่างเหมาะสม

      6.วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต โดยบูรณาการความรู้ทางการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลที่มีหลักฐานอ้างอิง รวมทั้งกฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

      7.ประยุกต์ศาสตร์ทางการพยาบาลมาใช้วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนในผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      8.ให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ป่วยวิกฤตและครอบครัวเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

      9.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและประสานงานกับทีมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     10.มีเจตคติที่ดีต่อการให้การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 

่ระยะเวลาการศึกษาอบรม     16 สัปดาห์

[กลับไป]