แนะนำหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

ชื่อหลักสูตร                 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

                                    Curriculum of Nursing Specialty in Gerontological Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร       ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

                                    Certificate of Nursing Specialty in Gerontological Nusing

วัตถุประสงค์  

เพื่อพัฒนา บุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน และเฉพาะทางในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีในการให้บริการพยาบาล มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ สามารถร่วมมือประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานได้ รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล

วัตถุประสงค์เฉพาะ    ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนี้จะ

1.มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่่่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนและเฉพาะทางการพยาบาลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       2.เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุแก่บุคลากรทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้

       3.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเป็นผู้นำทีมการพยาบาล ร่วมมือประสานงานกับบุคลากรระดับต่างๆ ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      4.มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ และการพัฒนาวิชาชีพ

ระยะเวลาการศึกษาอบรม        16 สัปดาห์ 

[กลับไป]