แนะนำหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาอบรม สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การล้างไตทางช่องท้อง)
 กำหนดการรับสมัคร -สมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน– 16 ธันวาคม 2559 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 -กำหนดสอบคัดเลือก วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 สอบข้อเขีย...
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปี2559
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดการศึกษาอบรม ปี 2559 จำนวน 4 สาขา ได้แก่ 1.สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การล้างไตทางช่องท้อง) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-3 มิถุนายน 2559    ...
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2558
ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพ็ชร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีผู้สำเร็จการศึกษาอบรม 2 สาขา ได้แก่ 1. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ จำนวน 3...
ผู้เข้าอบรมสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ปี 2558

คณะผู้สอนและผู้เข้าอบรมสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ปี2558

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การล้างทางช่องท้อง)

แบบฟอร์มขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

แบบประวัติเพื่อแต่งตั้งผู้สอนหลักสูตรเฉพาะทาง

แบบฟอร์มใบตอบรับเป็นแหล่งฝึก

แบบขอประวัติวิทยากร

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ/วิชาชีพ

แบบประเมินความพึงพอใจต่องานประชุมวิชาการ